مهندس کامپیوتر

گزیده ای از دنیای کامپیوتر

مهندس کامپیوتر

گزیده ای از دنیای کامپیوتر

اگر شما هم پروژه دانشگاهی یا جزوه ی آراسته و کامل دارید (در هر رشته و مقطعی) ، لطفا از طریق دکمه 'تماس با من' در منوی بالا ، ارسال کنید تا رایگان در وبلاگ قرار داده بشه.
از همه اساتید و عزیزانی که جزوه آنها در این وبلاگ برای عموم قرار گرفته سپاسگزارم. در صورتی که هر کدام از اساتید مایل بودند که نامشون به عنوان مدرس جزوه قرار داده بشه ، لطفا پیامی برای بنده ارسال بفرمایند.

دنبال کنندگان ۴ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
آخرین نظرات
  • ۵ تیر ۰۱، ۱۰:۵۷ - مهدی دلاور
    ممنون
  • ۲ آذر ۰۰، ۱۰:۰۴ - میم
    تشکر
  • ۱۵ شهریور ۰۰، ۱۹:۵۹ - okijuhygtfrdeswaq
    noice

چند مثال کاربردی برای یادگیری زبان #C

مصطفی عفافی | پنجشنبه, ۱۸ خرداد ۱۳۹۶، ۰۱:۵۶ ب.ظ

کد چند مثال کاربردی برای یادگیری به زبان سی شارپ
شما هم با انتشار دانش خود به نشر علم کمک کنید


۱- برنامه ای بنویسید که سه عدد از ورودی خوانده و بزرگترین آنها را در خروجی چاپ کند.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace ConsoleApplication6
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int a1, a2, a3;
            a1 = int.Parse(Console.ReadLine());
            a2 = int.Parse(Console.ReadLine());
            a3 = int.Parse(Console.ReadLine());
            if (a1 > a2 & a1 > a3)
                Console.WriteLine(a1);
            else if (a2 > a1 & a2 > a3)
                Console.WriteLine(a2);
            else if (a3 > a1 & a3 > a2)
                Console.WriteLine(a3);
            else
                Console.WriteLine("adad ha barabarand");

        }
    }
}


۲- برنامه ای بنویسید که یک عدد از ورودی خوانده و مجموعه ی مقسوم علیه های آن را در خروجی چاپ کند.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace ConsoleApplication7
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int n1;
            n1 = int.Parse(Console.ReadLine());
            for (int i = 1; i <= n1; i++)
            {
                if (n1 % i == 0)
                    Console.WriteLine(n1.ToString() + "%" + i.ToString() + "=0");
            }
            Console.ReadLine();
        }
    }
}


۳- برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی دریافت و آن را به صورت معکوس آن در خروجی چاپ کند .

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace ConsoleApplication9
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
     int n1, n2 = 0;
            Console.WriteLine("adad ra vared konid : ");
            n1 = int.Parse(Console.ReadLine());
            while (n1 != 0)
            {
                n2 = n2 * 10;
                n2 = n2 + n1 % 10;
                n1 = n1 / 10;
            }
            Console.WriteLine(n2);
            Console.ReadLine();
 
        }
    }
}


۴- برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی دریافت و مجموع ازقام آن را چاپ کند.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace ConsoleApplication9
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
               {
            int n1, sum = 0, n2;
            Console.WriteLine("adad ra vared konid : ");
            n1 = int.Parse(Console.ReadLine());
            while (n1 != 0)
            {
                n2 = n1 % 10;
                n1 = n1 / 10;
                sum = sum + n2;
            }
            Console.WriteLine(sum);
            Console.ReadLine();
 
        }
    }
}


۵- برنامه ای بنویسید که عدد چهار رقمی  را از ورودی دریافت و معادل حروفی آن را در خروجی چاپ کند.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace ConsoleApplication13
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int number, i = 0, hezargan, sadgan, dahgan, yekan;
            number = int.Parse(Console.ReadLine());
            hezargan = (number / 1000) % 10; i++;
            sadgan = (number / 100) % 10; i++;
            dahgan = (number / 10) % 10; i++;
            yekan = number % 10; i++;
            
            switch (hezargan)
            {
                case 1:
                    Console.Write("hezar o ");
                    break;
                case 2:
                    Console.Write("do hezar o ");
                    break;
                case 3:
                    Console.Write("se hezar o ");
                    break;
                case 4:
                    Console.Write("chahar hezar o ");
                    break;
                case 5:
                    Console.Write("panj hezar o ");
                    break;
                case 6:
                    Console.Write("shesh hezar o ");
                    break;
                case 7:
                    Console.Write("haft hezar o ");
                    break;
                case 8:
                    Console.Write("hasht hezar o ");
                    break;
                case 9:
                    Console.Write("noh hezar o ");
                    break;
            }
            switch (sadgan)
            {
                case 1:
                    Console.Write("sad o ");
                    break;
                case 2:
                    Console.Write("devist o ");
                    break;
                case 3:
                    Console.Write("sisad o ");
                    break;
                case 4:
                    Console.Write("chahar sad o ");
                    break;
                case 5:
                    Console.Write("pansad o ");
                    break;
                case 6:
                    Console.Write("shesh sad o ");
                    break;
                case 7:
                    Console.Write("haft sad o ");
                    break;
                case 8:
                    Console.Write("hasht sad o ");
                    break;
                case 9:
                    Console.Write("nohsad o ");
                    break;
            }
            switch (dahgan)
            {
                case 1:
                    Console.Write("dah o ");
                    break;
                case 2:
                    Console.Write("bist o ");
                    break;
                case 3:
                    Console.Write("si o ");
                    break;
                case 4:
                    Console.Write("chehel o ");
                    break;
                case 5:
                    Console.Write("panjah o ");
                    break;
                case 6:
                    Console.Write("shast o");
                    break;
                case 7:
                    Console.Write("haftad o ");
                    break;
                case 8:
                    Console.Write("hashtad o ");
                    break;
                case 9:
                    Console.Write("navad o ");
                    break;
            }
            switch (yekan)
            {
                case 1:
                    Console.Write("yek");
                    break;
                case 2:
                    Console.Write("do");
                    break;
                case 3:
                    Console.Write("se");
                    break;
                case 4:
                    Console.Write("chahar");
                    break;
                case 5:
                    Console.Write("panj");
                    break;
                case 6:
                    Console.Write("shesh");
                    break;
                case 7:
                    Console.Write("haft");
                    break;
                case 8:
                    Console.Write("hasht");
                    break;
                case 9:
                    Console.Write("noh");
                    break;
            } Console.ReadLine();
        }
    }
}


۶- برنامه ای بنویسید که عدد را از ورودی دریافت کرده و مجموعه ی اعداد اول کوچکتر از آن را چاپ کند.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace ConsoleApplication16
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int n1, j = 0;
            n1 = int.Parse(Console.ReadLine());
            for (int a = n1; a >= 1; a--)
            {
                for (int b = 1; b <= n1; b++)
                {
                    if (a % b == 0)
                        j++;
                } if (j == 2)
                    Console.WriteLine(a);
                j = 0;
                    
            } Console.ReadLine();
        }
    }
}


۷- برنامه ای بنویسید که ساعت جاری سیستم را در خروجی چاپ کند.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace ConsoleApplication16
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine( DateTime.Now.ToString());
            Console.Read();
        }
    }
}


۸- با استفاده از تابع برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی دریافت و تشخیص دهد عدد مورد نظر زوج است یا فرد.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace ConsoleApplication19
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            zuj();
            Console.ReadLine();
        }
        //-------------------------------------
        public static void zuj()
        {
            int a;
            a = int.Parse(Console.ReadLine());
            if (a%2==0)
            Console.Write("adad zuj ast");
            else
                Console.Write("adad fard ast");
        }
    }
}


۹- با استفاده از تابع برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی دریافت و تشخیص دهد عدد اول است یا خیر.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace ConsoleApplication19
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            aval();
            Console.ReadLine();
        }
        //-------------------------------------
        public static void aval()
        {
            int a,j=0;
            a = int.Parse(Console.ReadLine());
            for (int i = 1; i < a; i++)
            {
                if (a % i == 0)
                    j++;
            }
            if (j < 2)
                Console.Write("adad aval ast");
            else
                Console.Write("adad aval nist");
        }
    }
}


۱۰- با استفاده از تابع برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی دریافت و فاکتوریل آن را در خروجی چاپ کند.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace ConsoleApplication19
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            faktoriel();
            Console.ReadLine();
        }
        //-------------------------------------
        public static void faktoriel()
        {
            int a,j=1;
            a = int.Parse(Console.ReadLine());
            for (int i = 2; i <= a; i++)
            {
                j *= i;
            }
            Console.WriteLine("factoriel= " + j);
        }
    }
}


۱۱- برنامه ای بنویسید که نمرات 10 دانش آموز را از ورودی دریافت کرده و سپس معدل آنها را محاسبه کند.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace ConsoleApplication22
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int number;
            avg();
        }
        //----------------------------------------------------------
        public static void avg()
        {
            int[] nomreha = new int[10]; int a = 0;
            for (int j = 0; j <= 9; j++)
            {
                nomreha[j] = int.Parse(Console.ReadLine());
            }
                for (int i = 0; i <= 9; i++)
                {
                    a+= nomreha[i] ;
                 } 
            Console.WriteLine("AVG = "+a/10);
            Console.Read();
            
        }
        
    }
}


۱۲- برنامه ای بنویسید که شماره موبایل 10 نفر را ار ورودی دریافت و سپس شماره هایی که ابتدای آنها 0912 می باشد را در خروجی چاپ کند .

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace ConsoleApplication22
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int number;
            num_array();
        }
        //----------------------------------------------------------
        public static void num_array()
        {
            long[] pnumber = new long[10];
            for (int j = 0; j <= 9; j++)
            {
                pnumber[j] = long.Parse(Console.ReadLine());
            }
                for (int i = 0; i <= 9; i++)
                {
                    long a = pnumber[i] / 10000000;
                    if (a == 0912)
                        Console.WriteLine("pish shomareye 0912 : "+pnumber[i]);
                    a = 0;
                }
            Console.Read();
            
        }
    }
}

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی